071 “Облік і оподаткування”

Важливою складовою частиною навчального процесу є виконання курсових робіт.

Студенти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за навчальним планом виконують курсову роботу з дисципліни:

  • Фінансовий облік

В умовах, які склалися сьогодні на ринку праці та ринку освітніх послуг, підвищення якості підготовки молодших спеціалістів може бути забезпечене не тільки суттєвим удосконаленням методів навчання, але і надійним зворотнім зв’язком, який реалізується через навчальну, творчу та практичну діяльність здобувачів вищої освіти. Контроль цієї діяльності, тобто контроль якості результатів навчання – одна з важливих проблем методичного характеру.

Курсова робота є важливою формою контролю вивчення матеріалу курсу. Її виконання сприяє поглибленому ознайомленню із законодавчо-нормативною і теоретичною базою, станом обліку на конкретному підприємстві, статистичною і обліковою інформацією з проблеми дослідження. До того ж здобувачі вищої освіти набувають навичок пошуку необхідних інформаційних джерел та матеріалів, їхнього аналізу та узагальнення, досвіду самостійного дослідження та писемного викладання теоретичних і практичних питань. Отже:

  • курсова робота є однією із практичних форм звіту здобувача вищої освіти під час набуття ним теоретичних знань з дисципліни і пов’язана з самостійним вивченням здобувачами вищої освіти курсу;
  • виконана курсова робота дозволяє визначити рівень теоретичної підготовки здобувача вищої освіти, його вміння самостійно і творчо працювати з науковою літературою, правильно аналізувати, тлумачити і застосовувати чинне законодавство;
  • спонукає здобувачів вищої освіти до самостійної творчої роботи з обліково-економічними джерелами інформації, привчає виділенню головного з неї, підбирати, опрацьовувати і аналізувати конкретний матеріал, складати таблиці, графіки, діаграми, робити і формулювати відповідні висновки;
  • здобувач вищої освіти має навчитися чітко, послідовно, логічно і економічно грамотно викладати свої думки під час відображення взаємозв’язку теорії і практики;
  • робота укріплює знання здобувачів вищої освіти з облікових дисциплін, зокрема з фінансового обліку;
  • у здобувача вищої освіти розвиваються навички працювати з комп’ютерною технікою, Інтернет-ресурсами тощо.

Курсова робота є заключним етапом вивчення дисципліни “Фінансовий облік” і формою контролю знань здобувачів вищої освіти. Саме тому курсова робота дозволяє визначити ступінь засвоєння здобувачем вищої освіти теоретичного курсу і застосування отриманих знань на практиці та, як форма самостійної, індивідуальної творчої праці, розвиває здібності критичного мислення, нахили до науково-навчально-дослідної роботи здобувача вищої освіти.

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.