076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Важливою складовою частиною навчального процесу є виконання курсових робіт. 

Студенти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за навчальним планом виконують курсову роботу з дисциплін:

  • Комерційна діяльність

 

Актуальність дисципліни «Комерційна діяльність» полягає в тому, що вона є невід’ємною складовою професійної підготовки фахівців з комерційної діяльності, її роль посилюється евроінтеграційними тенденціями економіки України та вимогами Болонською процесу.

Ключовим етапом навчального процесу з вивчення дисципліни «Комерційна діяльність» для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
відповідно до навчального плану є написання і захист курсової робіни

Курсова робота – це індивідуалене завдання науково-дослідного, творчого характеру, яка виконується здобувачем вищої освітина завершальному етапі вивчення відповідної дисципліни і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосувати при вирешинні конкретних економічних, соціальних та виробничих завдань. Вона покликана показати, як здобувач вищої освіти водоліє методикою і технікою проведення самостійного дослідження, наскільки ВІН умієl аналізувати, узагальнювати і формулювати висновки із результатів дослідження, працювати з інформаційними та літературними джерелами.
Поряд з цим курсова робота має бути самостійно індивідуально виконаним індивідуальним завданням, в якому здобувач вищої освіти відображає свої вміння авторитетної аргументації теоретичних положень, систематизації та узагальнення матеріалу і розробки конкретних пропозицій.

Мета курсової роботи – допомогти здобувачу вищої освіт закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті у процесі вивчення дисципліни «Комерційна діяльність».

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.