Побережець Ганна Степанівна

Побережець Ганна Степанівна,
кандидат історичних наук,
викладач історичних дисциплін

БІОГРАФІЯ

Закінчила у 2010 році Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського (нині МНУ) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія” та здобула кваліфікацію вчителя історії та правознавства.
У 2011 році закінчила історичний факультет Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія” та здобула кваліфікацію викладача історії.

З 2010 року Побережець Г.С. працювала лаборантом кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання.
З 2012 року Побережець Г.С. працює в Технолого-економічному коледжі Миколаївського державного аграрного університету (нині МНАУ) на посаді викладача історії.
У 2015 році Побережець Г.С. захистила кандидатську дисертацію на тему “Внесок В.М. Чорновола у розвиток суспільно-політичної думки та розбудову державності України”.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

З 25.11.2013 р. по 25.12.2013 р. пройшла фахове стажування при Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Історія України
 • Основи філософських знань
 • Політологія
 • ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

  1. Побережець Г. С. В. М. Чорновіл: життя, діяльність та творчість / Г. С. Побережець // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць. — Вип. 3.31 : Історичні науки. — Миколаїв : МНУ, 2011. — 298 с. — С. 285—290.
  2. Побережець Г. С. Внесок В. М. Чорновола у розвиток суспільно-політичної думки в Україні та розбудову її державності: історіографія та джерела / Г. С. Побережець // Аркасівські читання : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27–28 квітня 2012 р.). — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. — 386 с. — С. 332—333.
  3. Побережець Г. С. Десятитомне видання праць В’ячеслава Максимовича Чорновола як джерело розвитку суспільно-політичної думки в Україні / Г. С. Побережець // Аркасівські читання : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26–27 квітня 2013 р.). — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. — 326 с. — С. 233—235.
  4. Побережець Г. С. Джерела та історіографія життя та творчості В’ячеслава Максимовича Чорновола / Г. С. Побережець // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць. — Вип. 3.34 : Історичні науки. — Миколаїв : МНУ, 2013. — 324 с. — С. 297—303.
  5. Побережець Г. С. Діяльність В. М. Чорновола в суспільно-політичних процесах України другої половини ХХ століття / Г. С. Побережець // Наукові записки. Серія : Історичні науки. — Вип. 18. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. — 246 с. — С. 105—110.
  6. Побережець Г. С. Життєвий шлях В’ячеслава Максимовича Чорновола / Г. С. Побережець // Інтелігенція і влада : громадсько-політ. наук. зб. — Вип. 27 / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; редкол. : Г. І. Гончарук (голов. ред.) [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2012. — 216 с. — С. 201—209.
  7. Побережець Г. С. Огляд десятитомного видання праць В. М. Чорновола / Г. С. Побережець // Наука. Студентство. Сучасність : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених / за ред. О. Є. Олексюк, Т. А. Зайцевої. — Миколаїв : МНУ, 2013. — 488 с. — С. 312—316.
  8. Побережець Г. С. Огляд джерел та історіографії життя і діяльності В. М. Чорновола / Г. С. Побережець // Гуманітарний корпус : [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, психології, педагогіки та історії]. — Вип. 1 / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова ; ГО «Академія розвитку психологічної науки і практики» ; упоряд. : Є. В. Кучеренко, С. С. Русаков. — К. : Фенікс, 2014. — 223 с. — С. 138—141.
  9. Побережець Г. С. Огляд історіографії життєдіяльності В. М. Чорновола / Г. С. Побережець, В. П. Рибачук // Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4 червня 2014 р., м. Миколаїв. — Миколаїв : МНАУ, 2014. — 288 с. — С. 222—224.
  10. Побережець Г. С. Створення Народного Руху України та активна діяльність В. М. Чорновола / Г. С. Побережець // Наукові здобутки молодих дослідників : збірник наукових праць викладачів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, студентів Навчально-наукового інституту історії та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. — Вип. 9. — Миколаїв : МНУ, 2011. — 202 с. — С. 99—102.
  11. Побережець Г. С. Суспільно-політичні ідеї В. Чорновола / Г. С. Побережець // Аркасівські читання : історико-археологічні та етнологічні дослідження у контексті гуманітарного розвитку європейського суспільства: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції (15–16 квітня 2016 р.). — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. — 146 с. — С. 97—98.
  12. Побережець Г. С. Творчий шлях В’ячеслава Максимовича Чорновола / Г. С. Побережець // Наукові записки. Серія : Історичні науки. — Вип. 17. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. — 302 с. — С. 110—115.
  13. Побережець Г. С. Участь В. М. Чорновола у президентських виборах 1991 р. / Г. С. Побережець // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (29–30 листопада 2013 р., м. Дніпропетровськ). Ч. І / наук. ред. О. Ю. Висоцький. — Дніпропетровськ : Роял Принт, 2013. — 252 с. — С. 41—43.
  14. Побережець Г. С. Участь В. Чорновола та Народного Руху України в державотворчих процесах 90-х рр. ХХ ст. / Г. С. Побережець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія : у 2 ч. / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. — Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. — Вип. 1. — Ч. 1. — 202 с. — С. 114—118.
  15. Побережець Г. С. Участь В’ячеслава Чорновола у президентських виборах в Україні / Г. С. Побережець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. — Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. — Вип. 2. — 303 с. — С. 145—149.
  16. Побережець Г. С. Формування В. М. Чорновола як громадського, політичного та державного діяча / Г. С. Побережець // Інтелігенція і влада : громадсько-політ. наук. зб. — Вип. 26 / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; редкол. : Г. І. Гончарук (голов. ред.) [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2012. — 232 с. — С. 217—222.
  17. Побережець Г. С. Формування світогляду В’ячеслава Максимовича Чорновола / Г. С. Побережець // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 198. Вип. 186 : Історія. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. — 144 с. — С. 109—111.

  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

  E-mail: ann20081988ann@gmail.com

  САЙТ ВИКЛАДАЧА

  sites.google.com/view/gumanitarni-nayku-tek-mnay

  Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.