Практичне навчання

Графіки ПРАКТИК 2021 рік І сем.

Вимоги до написання звіту з практики

Додаткова інформація із практики за спеціальностями :

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

071 “Облік і оподаткування”

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

073 “Менеджмент”

201 “Агрономія”

204 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

208 “Агроінженерія”

Загальна інформація із практичного навчення студентів коледжу

Практика студентів Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного агарного університету є однією з основних складових програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якісна практична підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста.

У нових економічних умова коледж прагне передусім розвивати і надавати високоякісну, сучасну професійну підготовку. Перехід до економіки, що функціонує на основі ринкових відносин, змушує концептуально удосконалювати взаємовідносини між навчальним закладом та ринком праці України. Практична підготовка має базуватися на концепції гармонійного розвитку людини як суб’єкта професійної діяльності.

У процесі професійної підготовки акцентується на:

 • розвитку творчих здібностей практиканта;
 • його самостійності;
 • умінні приймати рішення;
 • розвитку його здібностей працювати в колективі.

У коледжі студенти всіх спеціальностей проходять чотири види практики: ознайомчу, навчальну, технологічну та виробничу.

Практика студентів проводиться на базах практики, що відповідають вимогам програм. Визначення баз практики здійснюється адміністрацією коледжу на підставі прямих договорів. Коледж не пізніше ніж за два місяці до початку практики укладає з базами практик договори, в яких відмічається спеціальність, вид практики та кількість студентів – практикантів. Розподіл студентів на закріплені бази здійснюють циклові комісії.

Мета практики – закріплення теоретичних знань, набутих в процесі навчання, формування у студентів професійних уміь та навичок, оволодіння студентами сучасними методами і формами організації виробництва.

Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін, оволодіння робітничою професією.

Види практики, їх мета, тривалість, термін проведення визначаються навчальним планом. На його підставі цикловими комісіями розробляються наскрізні програми практик. Згідно з наскрізними програмами зі спеціальностей складаються робочі програми відповідних видів практики та інші методичні документи.

Наскрізна програма практики студентів зі спеціальності і форми навчання – це основний навчально-методичний документ, що регламентує мету, зміст і послідовність проведення практики студентів на визначених базах практики, підведення підсумків практики та містить рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки фахівця. Циклові комісії розробляють, окрім наскрізних та робочих програм практики, інші методичні документи, що сприяють досягненню високої якості проведення практики студентів.

Метою технологічної практики є ознайомлення студентів-практикантів безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з робітничої професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та придбання первинного практичного досвіду.

Виробнича практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення і вдосконалення знань, практичних умінь та навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, збору матеріалів для дипломного проекту.

Практика студентів Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного університету проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми дляосвітньо-професійних рівнів бакалавра та молодшого спеціаліста.Навчальна практика для отримання професійних навичок проводиться у навчальних лабораторіях та на навчально-дослідних ділянках коледжу.

фото 1

Залежно від обраної спеціальності базами практики є сільського господарські підприємства різних форм власності, підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, обласні державні інспекції з контролю якості тощо.

Так, студенти коледжу відповідно договрів проходять практикуна базі підприємств МНАУ, навчальний банк, МНАУ, навчальна бухгалтерія, МНАУ, навчальні лабораторії, ТОВ «Миколаївзеленгосп», ТОВ «Золотий Колос», Навчальний науково-практичний центр університету, Овочева компанія «С-Росток», ФГ «Техномет-ЮГ», ТОВ «Алиманика»ПАТ «Миколаївобленерго», Миколаївський бронетанковий завод.

фото 2

Так, студенти коледжу відповідно договрів проходять практикуна базі підприємств МНАУ, навчальний банк, МНАУ, навчальна бухгалтерія, МНАУ, навчальні лабораторії, ТОВ «Миколаївзеленгосп», ТОВ «Золотий Колос», Навчальний науково-практичний центр університету, Овочева компанія «С-Росток», ФГ «Техномет-ЮГ», ТОВ «Алиманика»ПАТ «Миколаївобленерго», Миколаївський бронетанковий завод.

Студенти коледжу мають унікальну можливість відпрацьовувати навчальну практику на базі навчальної бухгалтерії та у навчальному банку, створених на базі Миколаївського національного аграрного університету. Це аудиторії, обладнані комп’ютерами, програмним забезпеченням МАSТЕR:Бухгалтеріята автоматизованою банківською системоюSCROOGE-III (флагманський продукт компанії LimeSystems).

фото 3

Використання навчальних лабораторій дозволяє закріпити такі основні види діяльності майбутніх фахівців:

 • вивчення економічних відносин, що виникають між людьми в процесі виробництва;
 • збір, обробка, впорядкування інформації про фінансові явища і процеси з метою досягнення найвищих результатів діяльності підприємств і організацій;
 • аналіз процесу і результату фінансово – економічної діяльності, оцінка ефективності та розробка й реалізація заходів щодо її подальшого вдосконалення;
 • планування діяльності підприємства, його витрат і прибутку;
 • планування, використання ресурсів, витрат підприємства;
 • контроль за виконанням фінансово-господарської діяльності;
 • опрацювання великих обсягів інформації, виражених в цифрах;
 • економічне обґрунтування довідок періодичної звітності, анотацій та оглядів, тощо.

фото 4

Таким чином, здійснюється взаємозв’язок теоретичного та практичного навчання, поглиблення та систематизація знань студентів шляхом вирішення виробничо-ситуаційних проблем.

Особлива увага викладачами коледжу приділяється проведенням виїзних практичних занять на базі підприємств. Наприклад,під час вивчення дисципліни «Технологія відтворення сільськогосподарських тварин»здобувачами вищої освіти спеціальності 204«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»були проведені практичні заняття на базі ПАТ «Племзавод ім. Шмідта» у с. Рівне.Очаківського району, Миколаївської області.Мета виїзних занять: вивчення обладнання та будови пункту штучного осіменіння, методів штучного осіменіння для корів та телиць, навчитись виявляти тварин в охоті, готувати їх до осіменіння, готувати робочі розчини та інструменти для осіменіння, осіменяти корів.

фото 5

У даному господарстві проводиться і первина обробка молока, тому студенти мають змогу ознайомитися з обладнанням, що знаходиться в молочному цеху (доїльні установи, молокоприймач, сепаратор-молокоочисник, охолоджувачі, танки для зберігання молока).

фото 6

Під час вивчення агрономічних дисциплін студенти Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ мають можливість проходити навчальну практику на базі ТОВ «С-РОСТОК» та опановувати технологію вирощування розсади капусти на сучасному обладнанні.

фото 7

Вирощування розсади в міні-блоках (касетах) – передова технологія в усьому світі. Термін «міні-блоки» використовується, як правило, відносно пресованих або непрессованних циліндричних або пірамідальних блоків, обсяг яких становить від 5 до 30 см3 (13 см3). Міні-блоки застосовуються, в першу чергу, для розсади всіх видів капусти, а також тютюну, селери, цибулі-порею, ріпчастої цибулі, томата і ін.

фото 8

У процесі вирощування розсади студенти мали можливість слідкувати за розвитком рослин, відстежувати терміни початкових фенологічних фаз розвитку, проводити вимірювання біометричних показників рослин, розраховувати внесення мінеральних добрив, відслідковувати загальний стан рослин і за необхідності визначати нестачу елементів живлення.

Також студенти Технолого-еконономічного коледжу Миколаївського НАУ опановували процес висадки розсади у відкритий ґрунт, тонкощі підготовки ґрунту для цього, а подальшим доглядом за висадженими рослинами.

Як результат, студенти мали можливість відвідати підприємство під час збору урожаю та дізнатися тонкощі післязбиральної обробки, а також ознайомитися з умовами зберігання отриманої продукції.

На земельній ділянці Миколаївського національного агарного університету організовано і функціонує колекційно-дослідне поле, на якому вирощують зернові культури, гібриди овочевих культур, ягоди. Студенти коледжу ведуть спостереження за фенологічними фазами розвитку сільськогосподарських культур, досліджують біометричні показники, ведуть облік засміченості посівів бур’янами та обчислюють біологічну врожайність.

фото 9

За останні п’ять років 65 студентів коледжу проходили навчальну практику за кордоном у країнах Європи.

фото 10

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.