Інформація про коледж

Положення про конкурсний відбір на посаду директора Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету 

Невід’ємною умовою існування та успішного функціонування економіки будь-якої країни є наявність високоякісних, конкурентоспроможних фахівців. Саме від їх професійно-кваліфікаційного рівня залежить ефективність використання природних, матеріальних, фінансових і людських ресурсів.

Зміни в суспільному житті і свідомості, висока конкуренція на ринку праці, швидкий розвиток науково-технічного прогресу, інтенсивне збільшення обсягу наукової на науково-технічної інформації, швидка змінюваність та оновлення знань, інтеграція освіти України до загальноєвропейського освітнього простору диктують нові умови підготовки фахівців, вимагають визначити нову мету навчання та виховання – розвиток інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах незалежної України.

Технолого-економічний коледж Миколаївського НАУ як структурний підрозділ э невід’ємною частиною Миколаївського національного аграрного університету. Коледж використовує матеріально-технічну базу Університету, що дає можливість студентам займатися в сучасних аудиторіях, які оснащені мультимедійним та фаховим обладнанням, набувати практичних навичок у навчальному банку та навчальній бухгалтерії, на єдиному в Україні стендовому полігоні енергетичного обладнання, освоювати професії у виробничих майстернях та на ланах навчально-науково-практичного центру Університету.
Якість знань випускниківКоледжуможна аналізувати через компетентнісний підхід, який спрямований на перехід від передачі студентам знань, умінь та навичок до формування ключових (особистісних та соціальних) і, безумовно, професійних компетентностей.

Випускник Коледжу – висококваліфікований фахівець, компетентна особистість, із активною життєвою позицією, яка має сформовані вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, які є необхідними для продовження навчання на бакалавраті та в магістратурі Миколаївського національного аграрного університету.

Модель-компетентного-випускника

У Коледжі працює якісний склад педагогічного колективу, до роботи залучаються кандидати наук, доктори наук, професори та високваліфіковані працівники провідних фірм та підприємств міста Миколаєва та області.

Вчена Рада університету та Ректорат багато уваги приділяє удосконаленню форм та методів роботи зі студентами Коледжу, що забезпечує підвищення якості знань та навичок випускників.

випускники

Зважаючи на це, діяльність адміністрації та викладачів Технолого-еколомічного коледжу Миколаївського НАУ спрямована на вивчення та активне впровадження інноваційних освітніх технологій на усіх етапах формування компетентностей студентів – майбутніх випускників. У закладі розроблено модель формування професійної компетентності студентівТехнолого-економічного коледжу МНАУ.

Модель-формування-професійної-компетентності-студентів

Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання

Інноваціями, які, безперечно, забезпечать підвищення якості знань випускника ЗВС, є інформаційно-комунікаційні технології навчання. Тому у Технолого-економічному коледжі МНАУ особливу увагу педагогічний колектив приділяє використанню інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій.

Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчанняоригінальні технології (методи, засоби, способи) створення, передавання і збереження навчальних матеріалів, інших інформаційних ресурсів освітнього призначення, а також організації і супроводу навчального процесу (традиційного, електронного, дистанційного, мобільного) за допомогою телекомунікаційного зв’язку та комп’ютерних систем і мереж, що цілеспрямовано, систематично й послідовно впроваджуються в педагогічну практику з метою підвищення якості освіти.

Засоби-мобiльних-комунiкацiйних-технологiй

До основних видів інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій навчання, які використовуються в освітньому процесі Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ, належать:

 • педагогічні програмні засоби, мультимедійні засоби, комп’ютерні навчальні продукти, бази даних, електронні таблиці, текстові і графічні редактори,
 • хмарні технології,
 • система Moodle,
 • сайти викладачів,
 • мультимедійні проекти.

Частим під час проведення навчальних занять є поєднання інформаційно-комунікаційних технологій з технологіями проблемного, інтерактивного навчання, з ігровими технологіями тощо.

заняття-з-навчальної-дисципліни-«Банківські-операції»Так, наприклад,заняття з навчальної дисципліни «Банківські операції» на тему «Реалізація практичних навичок здобувачів вищої освіти з формування стратегії розвитку діяльності комерційних банків в умовах ринкової економіки» (викладач Киричук О.М). проводилось у формі ділової гри.

Мета заняття: ознайомити студентів з організацією роботи банків, видами банківських послуг, формувати маркетингову стратегію розвитку нових банківських послуг.

заняття-з-навчальної-дисципліни-«Банківські-операції»

Учасники виконували такі завдання:

 • Презентація (умовно ними створеного) комерційного банку та характеристика основних напрямів його роботи (Студенти були поділені на наступні групи: №1 Банк «IQ – Bank», №2 Банк « Фортрес- банк», №3 Банк «Gold – банк»).
 • Ознайомлення з видами банківських послуг.
 • Розробка комп’ютерної презентації та реклами банку.
 • Презентація послуги – новинки.

Кожне із завдань передбачало використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Результатом роботи студентів стали мультимедійні продукти:рекламні буклети,мультимедійні презентації та реклами банку, презентація послуги-новинки.

Результати-роботи-студентів

Використання поєднання інформаційно-комунікаційних технологій з технологіями проблемного, інтерактивного навчання, з ігровими технологіями створюють умови, за яких студенти не просто відтворюють матеріал, прочитаний у лекціях, а вирішують економічні проблеми на основі власних самостійних напрацювань, що сприяє самореалізації особи як економічно активного члена суспільства, здатного свідомо долучатися до економічного життя країни; осмислення свого індивідуального економічного потенціалу, формування стійких навичок свідомої економічної поведінки і мислення, позитивних особистих якостей, вироблення активної життєвої позиції.

У Технолого-економічному коледжі МНАУ 100% педагогічних працівників працюють з використанням динамічного навчального середовища Moodle.

Moodle — (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), яке може використовуватися як платформа для електронного, в тому числі дистанційного навчання. Moodle — це безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління навчанням. Вона реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та студентами, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання.

Мобiльне-навчальне-середовище

При підготовці та проведенні занять на платформі Moodle викладач може використовувати її можливості, за допомогою яких організовує вивчення матеріалу таким чином, щоб форми навчання відповідали цілям та задачам конкретних занять.
До основних особливостей системи відносяться:

 • система спроектована з урахуванням досягнень сучасної педагогіки з акцентом на взаємодію між студентами;
 • використання як для дистанційного, так і для очного навчання;
 • простий і ефективний веб-інтерфейс;
 • модульна структура, яка легко модифікується;
 • підтримка мовних пакетів, що дозволяють добитися повної локалізації.
 • багатий набір модулів – складових для курсів – Чат, Опитування, Форум, Глосарій, Робочий зошит, Урок, Тест, Анкета, Scorm , Survey, Wiki, Семінар, Ресурс (у вигляді текстової або веб-сторінки або у вигляді каталогу).

Moodle має велику кількість контролюючих модулів.

При роботі через мережу Інтернет слухачеві платформа дозволяє опановувати навчальний матеріал, як, безпосередньо, на сторінці курсу, так і завантажувати окремі файли курсу на свій комп’ютер та вивчати у зручний час, не виходячи до мережі Інтернет.

Можливість, яку надає Moodle в мережному варіанті для спілкування – це форум. Форум відрізняється від чата тим, що його можна вважати семінаром, який розтягнутий у часі.

У системі Moodle Миколаївського національного аграрного університету (http://moodle.mnau.edu.ua/) для Технолого-економічного коледжу створено окремий підрозділ, в якому зберігаються всі навчальні дисципліни, що викладаються у коледжі.

Кожна дисципліна знаходиться у структурі своєї циклової комісії. Наповнення електронного курсу у системі Moodle відбувається поступово з використанням модулів набуття й контролю знань, умінь і навичок (лекція, веб-сторінка, завдання, тест), а також модулів, що містять інформацію пояснювального характеру (глосарій).

Рекомендацiї до структури електронного навчального курсу з дисциплiни по ТЕК МНАУ

Останні два роки для формування інформаційно-освітнього простору майбутнього випускника у навчальному закладі активно використовуються хмарні технології.

Хмарнi техннологiї

Хмарні технології — це технології, які надають користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса, тобто якщо, є підключення до Інтернету то можна виконувати складні обчислення, опрацьовувати дані використовуючи потужності віддаленого сервера.
Використання хмарних технологій забезпечує студентам і викладачам коледжу:

 • доступ до своїх матеріалів і документів будь-де і будь-коли;
 • можливість використання відео і аудіо файлів прямо з Інтернету, без додаткового завантаження на комп’ютер;
 • спілкування з кафедрами вищих навчальних закладів (проведення он-лайн занять, тренінгів, круглих столів);
 • можливості для організації досліджень, проектної діяльності та адаптації навчального матеріалу до реального життя;
 • принципово нові можливості передачі знань: он-лайн уроки, вебінари, інтегровані практичні заняття, кооперативні лабораторні роботи;
 • он-лайн комунікація зі студентами інших ЗВО міста або ЗВО інших країн.

Практичнi заняття з навчальної дисципліни «Гроші та кредит»

Так, наприклад, під час практичного заняття з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» на тему «Валютний ринок і валютні системи. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною» для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (викладач Чорномиз І.С.) хмарні технології були використані студентами під час доповідей студентів на теми «Міжнародний валютний фонд», «Група світового банку», «Європейський банк реконструкції та розвиту», «Обсяги кредитів для України від міжнародних фінансових організацій».

Персональні сайти викладачів є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу в інформаційному суспільстві. Саме завдяки цьому можна створити повноцінну особистісну модель побудови взаємодії викладача зі студентом. Використання веб-сайту дозволяють викладачу організувати так званий «Електронний кабінет», за допомогою якого буде надаватися постійний доступ до навчальних матеріалів, забезпечуватися доступність, прозорість, виконуватися швидке інформування студента, організовуватися збір та зберігання всіх даних у одному місці, спільна робота над документами, проектами.

Одним із шляхів розробки веб-сайту викладача є використання можливостей інструментальних засобів створення курсів для дистанційного навчання. На сторінках веб-сайту висвітлюється цікава інформація про діяльність викладача, про новини та навчання здобувачів вищої освіти, а також сторінки мають цілісний взаємозв’язок із матеріалами мережі Інтернет та з інформаційною платформою Moodle, що використовується викладачами та здобувачами вищої освіти Миколаївського національного аграрного університету.

Розглянемо сторінки веб-сайту викладача філологічних дисциплін Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ Марценюк А.В. Зайти його можна за посиланням: http://vivchaj-ridnu-movu6.webnode.com.ua.

Категорія «Моя діяльність» відкриває кілька цікавих сторінок: «Педагогічний досвід», «Наш коледж», «Навчально-методична діяльність», «Цікаві сторінки життя», «Буктрейлер», «Моє хобі».

Cторінка веб-сайту викладача коледжу Марценюк А.В.

На верхній панелі сторінки ми бачимо блок навігації, у якому представлені наступні категорії: «Головна», «Моя діяльність», «Методична скарбничка», «Більше».

Завітавши на сторінку «Українська література» кожен відвідувач може ознайомитись із програмою з дисципліни “Українська література” укладеною за концепцією розвитку гуманітарної сфери в Україні, на основі “Державного стандарту базової і повної середньої освіти”, а також скопіювати програму для використання перейшовши за посиланням на сайт Міністерства освіти. Подано інформацію про сучасних українських письменників, перелік творів з авторами, які необхідно читати, готуючись до семінарських занять. Також подано перелік творів українських письменників у фільмах з посиланнями для їхнього перегляду. Далі укладено змінну інформацію, яка оновлюється кожних два тижні «Готуємось до наступного заняття» та «Незабаром на заняттях», де подано завдання для здобувачів вищої освіти нашого коледжу, які вивчають українську літературу.

Готуємось до наступного заняття

Кожен відвідувач може у повному обсязі використовувати інформацію сторінки, вказівки, переглядати фото, відео, презентації, а для здобувачів вищої освіти Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ, які зареєстровані і мають дозвіл входу, можливий перехід на мою робочу сторінку платформи Moodle Миколаївського національного аграрного університету. Саме тут вибудовано мною структуру дисциплін «Українська література», «Українська мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Сторінка платформи Moodle Миколаївського національного аграрного університету

Використання веб-сторінки вчить студентів користуватися соціальними сервісами, сприяє виробленню самостійності, відповідальності, уміння самостійно здобувати потрібну інформацію, покращує розуміння навчального матеріалу.

Викладачі коледжу широко використовують інноваційні методи, які сприяють формуванню інформаційно-комунікативної компетентності та дають студентові відповідь на питання «де я уже зараз на практиці можу застосувати свої знання, вміння та навички з дисципліни». Серед них мультимедійний проект.

Проект – це спрямована діяльність на вирішення якоїсь конкретної навчальної або виховної проблеми. При цьому результатом діяльності завжди є продукт, який розробили учасники проекту для її розв’язання. Якщо це мультимедійний проект, то кінцева мета – це створення мультимедійного продукту.Умовно, проект – це „п’ять П”: проблема – планування – пошук інформації – продукт – презентація.

Підготовка мультимедійного проекту орієнтує не тільки на пошукову, а й на творчу діяльність. Мультимедійними продуктами можуть бути статичні і динамічні таблиці, презентації-вправи, презентації-завдання, презентації-тести до певних тем, відеоситуації, відеоролики, відеоуроки, авторами яких є самі студенти.

Прикладом такого проекту може бути мультимедійним проект до Дня української писемності та мови, створений студентами першого курсу Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ під керівництвом викладача філологічних дисциплін Гордієць І.А. до Дня української писемності та мови.

мультимедійн проект

Мета проекту: підготувати інформацію про історію виникнення письма; діяльністьдавньоруського письменника-літописця Нестора; просвітителів Кирила і Мефодія, мецената і цінителя українського слова П.Яцика, провести інформаційні хвилинки до Дня української писемності та мови, підвищати інтерес здобувачів вищої освіти до вивчення мови, спонукати до її вивчення.

У результаті роботи над проектом було створено п’ять Power Point презентацій та відеоролик, які були використані під час інформаційних хвилинок до Дня української писемності та мови.

інформаційнi хвилинки до Дня української писемності та мови

Технолого-економічний коледж МНАУ готує фахівців аграрного виробництва, фахівців, які в процесі своєї виробничої діяльності безпосередньо контактуватимуть з природою, впливаючи на неї в тому чи іншому плані. Це і зобов’язує весь педагогічний колектив навчального закладу нести повну відповідальність не лише за теоретичний і практичний рівень підготовки їх як майбутніх спеціалістів, а й за формування в них екологічної культури, свідомості, протидії розвитку типових нині рис людської натури безвідповідальності та марнотратства тощо.

Прикладом екологічного мультимедійного проекту може слугувати проект-конкурс відеороликів у рамках науково-дослідної роботи.Конкурс проводився на добровільних засадах і був відкритим для студентів ІІ та ІІІ курсу всіх спеціальностей Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

Мета конкурсу розвивати пізнавальний процес, виховувати дбайливе ставлення до природи та узагальнити знання про екологічну ситуацію на Землі, в Україні та зокрема в Миколаївській області.

Протягом навчального семестру студенти ІІ – ІІІ курсів отримали завдання підготувати відеоролики, які б розкривали проблемні питань екології.Оцінювали конкурсні роботи за таким критеріями, як:

 • актуальність екологічної проблеми та її соціальне значення,
 • пошук шляхів вирішення проблеми,
 • виконавча майстерність,
 • використання засобів активізації.

проблемні питань екології

Фіналістами конкурсу стали студенти, які підготували відеоролики на тему «Екологічний стан України», «Еволюція відносин людини й природного середовища», «Екологічна небезпечність харчових продуктів», «Проблема сміття в Миколаєві».

За час роботи над створенням проектів студенти організували збір відпрацьованих батарейок у коледжі та гуртожитку, провели опитування та агітаційну роботу серед жителів Миколаєва, щодо сортування твердих побутових відходів, спалювання опалого листя та екологічної безпечності харчових продуктів, саме цим ще раз звернули увагу до екологічної ситуації Миколаївщини.

Студенти спеціалісті агрономія під керівництвом викладача агрономічних дисциплін Стебліченко О.І. стали учасниками міського проекту-конкурсу «Благоустрій території біля Турецького фонтану». Метою якого було створення проекту для благоустрою території, яка знаходиться поблизу нещодавно відкритого Турецького фонтану. Працюючи над проектом, студенти не лише проводили дослідницьку роботу ( вивчали грунт, підбирали сорти рослин, кущів, дерев), а й опановували комп’ютерний ландшафтний дизайн.

проект-конкурс «Благоустрій території біля Турецького фонтану»

Сайт на WordPress, ужас. Перевести PHP строку в число.