Back

Адміністративна рада Відокремленого структурного підрозділу «Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету» створюється для розгляду основних питань діяльності Коледжу.
Адміністративна рада є робочим органом, який здійснює безпосереднє колегіальне керівництво фінансовою, освітньою, адміністративно-господарчою та іншими видами діяльності Коледжу.
Адміністративна рада у своїй роботі керується Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Положенням про Відокремлений структурний підрозділ «Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету», постановами та нормативними документами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти  і науки України, наказами та розпорядженнями ректора Миколаївського національного аграрного університету, наказами директора, іншими нормативними документами, що регламентують діяльність коледжу та Положенням про адміністративну раду.
Рішення адміністративної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказом директора Коледжу та є обов’язковими для виконання колективом Коледжу.
Адміністративна рада реалізує покладені на неї завдання в тісній взаємодії зі структурними підрозділами коледжу.

Основними завданнями адміністративної ради Коледжу є:

 1. Організація освітнього процесу на рівні стандартів вищої освіти, фахової передвищої освіти (за наявності) та підготовка фахівців відповідного рівня кваліфікації.
 2.  Організація адміністративно-господарської та фінансовоекономічної діяльності.
 3. Координація роботи підрозділів коледжу.
 4. Здійснення інформаційного забезпечення діяльності коледжу.
 5. Вмотивування персоналу до підвищення відповідальності за стан виконавчої та трудової дисципліни.
 6. Організація заходів з охорони праці та пожежної безпеки.
 7. Винесення пропозицій адміністративної ради на розгляд засідання методичної, педагогічної рад, загальних зборів трудового колективу.
 8. Заслуховування звітів представників адміністрації Коледжу та керівників підрозділів про виконання поставлених завдань.
 9. Контроль виконання своїх рішень, а також рішень методичних, педагогічних рад та координація роботи приймальної комісії, атестаційної комісії та інших структурних підрозділів в межах своєї компетенції.


Основні функції адміністративної ради здійснюються через організацію, нагляд та контроль по вирішенню всіх поточних навчальновиробничих питань коледжу щодо:

 1. Стану та підсумків освітнього процесу та методичної роботи за поточний період.
 2. Матеріально-технічного та методичного забезпечення освітнього процесу.
 3. Забезпечення належних умов проживання, самостійної роботи студентів, їх дозвілля.
 4. Вживання заходів для поліпшення соціально-побутових умов навчання, праці, відпочинку студентів та працівників.
 5. Розгляду запропонованих цикловими комісіями пропозицій щодо проведення декад циклових комісій.
 6. Вирішення питань організації та проведення профорієнтаційної
  роботи.
 7. Стану організації практичної підготовки студентів.
 8. Ухвали рішень з питань фінансово-господарської діяльності коледжу, оперативне, своєчасне вирішення організаційних проблем.
 9. Діяльності бібліотеки, відповідності бібліотечного фонду вимогам, критеріям щодо акредитації закладів фахової передвищої освіти.
 10. Аналізу роботи навчальних кабінетів та лабораторій.
 11. Реалізації принципів виховання, попередження правопорушень, стану виховної роботи в академічних групах, гуртожитку.
 12. Режиму роботи Коледжу, тривалості робочого тижня, забезпечення оптимальних умов здорового способу життя для студентів, педагогічних та інших працівників Коледжу.
 13. Розгляду виконання правил внутрішнього розпорядку студентами, працівниками Коледжу.
 14. Організації та ефективності підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 15. Забезпечення безпечних умов праці та попередження травматизму.
 16. Розгляду питань збереження і ефективного використання основних засобів, обладнання, інших матеріальних та грошових коштів.
 17. Розгляду та обговорення заходів з виконання нормативноправових актів, що стосуються діяльності коледжу.

Адміністративна рада несе відповідальність за виконання закріплених за нею завдань і функцій.

Персональний склад адміністративної ради затверджується директором Коледжу на навчальний рік.
На засідання адміністративної ради можуть бути запрошені інші посадові особи та працівники коледжу, до компетенції яких відносяться
питання, що виносяться на розгляд та обговорення адміністративної ради.
Головою адміністративної ради є директор коледжу.


До складу адміністративної ради Коледжу входять:

 • заступник голови – заступник директора з навчальної роботи;
 • секретар – член адміністративної ради, що обирається терміном на один рік і веде діловодство ради;
 • члени адміністративної ради – заступники директора, завідувачі відділень, завідувач навчально-методичного кабінету, завідувач навчально-виробничою практикою, керівник фізичного виховання, старший інспектор з кадрів, член профспілкової організації працівників і співробітників Миколаївського НАУ.

Члени адміністративної ради несуть особисту відповідальність за виконання покладених на них обов’язків, використання наданих їм прав і дотримання інтересів коледжу.
Засідання адміністративної ради проводяться згідно затверджених директором Коледжу графіка та плану роботи. Періодичність засідань визначається в міру потреби, але не менше 1 разу на місяць.
Засідання адміністративної ради проводяться під керівництвом голови і вважаються правочинними, якщо в ньому взяла участь не менше половини її складу. Рішення приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Директор має право вирішального голосу, якщо голоси поділилися порівну.
Перелік питань для обговорення на адміністративній раді готує голова ради або особа, яка тимчасово виконує обов’язки директора згідно наказу.

За результатами розгляду питань приймаються відповідні рішення.
Рішення ради приймаються відкритим голосуванням, за прийняття рішення
повинна проголосувати більшість присутніх членів ради.


Результати засідань оформляються протоколом, який підписується головою та секретарем.

Translate »