Back

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ МНАУ

 1. Статут Миколаївського національного аграрного університету
 2. Програма реалізації стратегії розвитку Миколаївського національного аграрного університету на період 2016-2023 рр.
 3. Настанова з якості
 4. Положення про раду з якості
 5. Колективний договір на 2021-2025 роки між адміністрацією та трудовим колективом Миколаївського національного аграрного університету
 6. Положення «Про опитування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб у Миколаївському національному аграрному університеті»
 7. Комплексний план з управління і контролю за якістю підготовки фахівців, навчально-методичної, науково-дослідної і виховної роботи та зміцнення матеріально-технічної бази МНАУ у 2021-2022 навчальному році
 8. Проєкт рішення конференції трудового колективу Миколаївського національного аграрного університету від 27 жовтня 2020 р.

УСТАНОВЧІ ТА ЛОКАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Стратегія розвитку Миколаївського національного аграрного університету на період 2016-2023 рр.
 2. Кодекс корпоративної культури Миколаївського національного аграрного університету
 3. Правила внутрішнього розпорядку Миколаївського національного аграрного університету
 4. Положення про Науково-дослідний центр міжнародного співробітництва і правового забезпечення Миколаївського національного аграрного університету
 5. Положення про відділ аспірантури та докторантури Миколаївського національного аграрного університету
 6. Положення про Центр працевлаштування студентів і випускників МНАУ
 7. Положення про науково-методичну раду Миколаївського національного аграрного університету
 8. Положення про раду з виховної роботи Миколаївського національного аграрного університету
 9. Положення про студентське самоврядування Миколаївського національного аграрного університету
 10. Положення про студентський гуртожиток Миколаївського національного аграрного університету
 11. Положення про вчену раду Миколаївського національного аграрного університету
 12. Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Миколаївському національному аграрному університеті
 13. Положення про порядок розгляду звернень громадян і юридичних осіб в Миколаївському національному аграрному університеті
 14. Положення про освітній кластер «Інтеграція освіти, науки та виробництва»
 15. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території Миколаївського національного аграрного університету
 16. Положення про асоціацію випускників МНАУ
 17. Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Миколаївського національного аграрного університету
 18. Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Миколаївського національного аграрного університету
 19. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Миколаївському національному аграрному університеті та Технолого-економічному коледжі
 20. Положення про вирішення конфліктних ситуацій у Миколаївському національному аграрному університеті
 21. Положення про Інститут післядипломної освіти
 22. Положення про Центр з підготовки робітничих професій
 23. Положення щодо розрахунку вартості додаткових платних послуг, які надаються у МНАУ
 24. Положення про затвердження порядку надання платних послуг
 25. Положення про наглядову раду МНАУ
 26. Положення про порядок проведення науково-педагогічними працівниками профорієнтаційної роботи з формування абітурієнтної бази Миколаївського НАУ
 27. Положення про структурний підрозділ «Студентське соціальне підприємство «Пекарня «Хліб мого краю»
 28. Методика складання уніфікованого звіту кафедр та науково-педагогічних працівників
 29. Положення про реалізацію проєктів програм міжнародноі співрраці ЄС та управління коштами грантів у МНАУ

ДОКУМЕНТИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 1. Положення про приймальну комісію
 2. Положення про стипендію Миколаївського міського благодійного фонду підтримки розвитку освіти і науки «Університет XXI століття»
 3. Положення про вдосконалення організації самостійної роботи студентів в Миколаївському національному аграрному університеті
 4. Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Миколаївському національному аграрному університеті
 5. Положення про стажування аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників Миколаївського національного аграрного університету за кордоном
 6. Положення про педагогічну практику аспірантів у Миколаївському національному аграрному університеті
 7. Положення про порядок проведення кандидатських іспитів у Миколаївському національному аграрному університеті
 8. Положення про апеляційні комісії
 9. Положення про організацію та проведення вступних випробувань у Миколаївському національному аграрному університеті
 10. Положення про комісію з визнання здобутих в освітніх установах ступенів вищої освіти та наукових ступенів у Миколаївському національному аграрному університеті
 11. Положення про функціонування спеціалізованої вченої ради в Миколаївському національному аграрному університеті на факультеті ТВППТСБ та порядок забезпечення підготовки до захисту дисертацій
 12. Положення про порядок проходження документів та організацію процесу захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії або доктора економічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 38.806.01 у Миколаївському національному аграрному університеті
 13. Положення про порядок оприлюднення дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів у Миколаївському національному аграрному університеті
 14. Положення про навчання здобувачів вищої освіти та стажування (наукове стажування) аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників Миколаївського національного аграрного університету у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном
 15. Положення про організацію освітнього процесу у Миколаївському національному аграрному університет
 16. Кодекс академічної доброчесності у Миколаївському національному аграрному університет
 17. Положення про організацію інклюзивного навчання у Миколаївському національному аграрному університеті
 18. Положення про порядок звітування здобувачів наукового ступеня доктора філософії про виконання індивідуального плану роботи у Миколаївському національному аграрному університеті
 19. Положення про оформлення та видачу академічних довідок про виконання освітньо-наукової програми здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії Миколаївського національного аграрного університету
 20. Положення про порядок оцінювання здобувачів вищої освіти у Миколаївському національному аграрному університеті
 21. Положення про порядок перезарахування результатів навчання у Миколаївському національному аграрному університеті
 22. Положення про порядок поновлення на навчання здобувачів вищої освіти у Миколаївському національному аграрному університеті
 23. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Миколаївському національному аграрному університеті
 24. Положення про порядок розробки та затвердження робочих програм з навчальних дисциплін у Миколаївському національному аграрному університеті
 25. Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм у Миколаївському національному аграрному університеті
 26. Положення про робочі (проєктні) групи та групи забезпечення освітніх програм у Миколаївському національному аграрному університеті
 27. Положення про силабуси навчальних дисциплін у Миколаївському національному аграрному університеті
 28. Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності у Миколаївському національному аграрному університеті
 29. Положення про співпрацю із роботодавцями (зовнішніми стейкхолдерами) у Миколаївському національному аграрному університеті
 30. Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти у Миколаївському національному аграрному університеті
 31. Положення про порядок формування рейтингу й призначення академічних стипендій здобувачам вищої освіти
 32. Порядок призначення і виплат стипендій здобувачам вищої освіти Миколаївського національного аграрного університету
 33. Зміни до порядку «Про призначення і виплат стипендій студентам та аспірантам Миколаївського НАУ»
 34. Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у МНАУ
 35. Положення про проведення практики та стажування студентів Миколаївського національного аграрного університету за кордоном
 36. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів вищої освіти у Миколаївському національному аграрному університеті
 37. Положення про порядок виготовлення, оформлення та видачу академічних довідок здобувачам вищої освіти Миколаївського національного аграрного університету
 38. Положення про Науково-творче товариство молодих науковців Миколаївського національного аграрного університету
 39. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у Миколаївському національному аграрному університеті
 40. Положення про підготовку фахівців за регіональним замовленням у МНАУ
 41. Положення про проведення практик студентів у МНА
 42. Наказ «Про склад стипендіальної комісії університету Та ТЕК МНАУ на 2020-2021 н.р.»
 43. Положення «Про Групу сприяння академічній доброчесності»
 44. Положення «Про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Миколаївському національному аграрному університеті»
 45. Наказ «Про зміни до наказу від 25.02.2020 р. №23/1-О»
Translate »