Back

 

Стратегія розвитку Відокремленого структурного підрозділу «Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету»

 1. Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету»
 2. Положення про адміністративну раду
 3. Положення про навчально- методичну раду
 4. Положення про педагогічну раду 
 5. Положення про наглядову раду 
 6. Положення про відділення 
 7. Положення про циклові комісії 
 8. Положення про навчально-методичний кабінет 
 9. Положення про раду роботодавців
 10. Положення про роботу із заінтересованими сторонами у підготовці фахівців
 11. Положення про методичне об’єднання кураторів навчальних груп
 12. Положення про преміювання та порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам
 13. Положення про організацію освітнього процесу
 14. Положення про студоцентризм у системі забезпечення якості освіти 
 15. Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд ОПП
 16. Положення щодо розробки, структури та змісту навчальних планів підготовки здобувачів
 17. Положення про організацію практичного навчання здобувачів
 18. Положення про змішану форму навчання
 19. Положення про дистанційну форму навчання 
 20. Положення про порядок організації та проведення дуального навчання
 21. Положення про неформальну/інформальну освіту 
 22. Положення про організацію і проведення виховної роботи
 23. Положення про порядок визнання результатів навчання студентів, отриманих шляхом неформальної та/або інформальної освіти 
 24. Положення про академічну мобільність 
 25. Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 
 26. Положення про визнання результатів навчання для здобувачів 
 27. Положення про порядок та метод вимоги проведення атестації (поточної, рубіжної, підсумкової)
 28. Положення про екзамени та заліки
 29. Положення про курсову роботу
 30. Положення про кваліфікаційну роботу
 31. Положення про перезарахування навчальних дисциплін та визнання академічної різниці
 32. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів ФПО
 33. Положення про пошуково-дослідну роботу здобувачів
 34. Положення про предметні гуртки
 35. Положення про атестацію педагогічних працівників
 36. Положення про рейтингову оцінку викладача
 37. Положення про видання навчальної літератури
 38. Положення про робочу програму навчальної дисципліни 
 39. Положення про електронний навчальний курс 
 40. Положення про портфоліо викладача
 41. Положення про проведення відкритих занять 
 42. Положення про академічну доброчесність
 43. Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових  та навчальних працях педагогічних працівників та студентів 
 44. Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в освітньому процесі 
 45. Положення про розгляд студентських звернень та скарг
 46. Положення про профорієнтаційну роботу
 47. Положення про куратора навчальної групи 
 48. Положення про запобігання та протидію булінгу (цькуванню)
 49. Положення про застосування заходів виховного впливу 
 50. Положення про користування гуртожитком
 51. Положення про старосту академічної групи
 52. Положення про запобігання сексизму
 53. Положення про норми часу  для планування і обліку навчальної роботи та інших відділень педагогічної діяльності педагогічних працівників
 54. Положення про забезпечення якості фахової передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості)
 55. Положення про моніторинг та контроль якості освіти
 56. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 57. Положення про порядок виготовлення, видачі, обліку документів про ФПО, додатків до них та академічних довідок
 58. Положення про самостійну роботу здобувачів ФПО
 59. Положення про систему управління з охорони праці працівників
 60. Положення про проведення директорських контрольних робіт 
 61. Положення про студентське самоврядування
 62. Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін
 63. Положення про індивідуальний навчальний план здобувачів ФПО
 64. Положення про робочі групи та групи забезпечення ОПП
 65. Положення про порядок формування рейтингу успішності й призначення академічних стипендій
 66. Положення про приймальну комісію
 67. Положення про порядок оскарження результатів (апеляція) оцінювання
 68. Положення про опитування учасників освітнього процесу
 69. Положення про працевлаштування випускників
Translate »