Back

Атестація базується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального і матеріального заохочення.

Нормативні документи

Документи Коледжу щодо атестації педагогічних працівників

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Відповідно до затвердженого графіка роботи атестаційна комісія впродовж навчального року вивчала педагогічну діяльність викладачів,  які атестуються у 2023 році. Голови циклових комісій та члени атестаційної комісії відвідували навчальні заняття та позааудиторні заходи викладачів, перевірили стан навчально-методичного забезпечення дисциплін, з яких атестуються педагогічні працівники, визначили рівень навчальних досягнень студентів, ознайомилися з методичними напрацюваннями за міжатестаційний період.

Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

Всі педагоги, що атестувалися, своєчасно пройшли підвищення кваліфікації.

Важливим етапом атестації стало формування атестаційних справ педагогічних працівників,  підготовка атестаційних листів та подання до атестаційної комісії характеристик діяльності педагогічних працівників за міжатестаційний період.

Translate »