Back

Структурні підрозділи Коледжу створені відповідно до чинного законодавства України та головних завдань діяльності Коледжу і функціонують відповідно до окремих положень, що розроблені Коледжем і затверджені директором.

Керівники структурних підрозділів призначаються на посаду директором Коледжу з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Відділення – це структурний підрозділ, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей.

Навчально-методичний кабінет здійснює планування й організовує навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в Коледжі, бере участь у розробці і впровадженні навчальних планів, навчальних програм, методичних розробок, навчальних посібників, комплексів методичного забезпечення предметів і дисциплін тощо. Навчально-методичний кабінет сприяє підвищенню кваліфікації і атестації педагогічних працівників Коледжу.

Циклові комісії проводять освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією), групою спеціальностей (спеціалізацій) однієї або споріднених галузей, може проводити дослідницьку, творчу, мистецьку діяльність за певною дисципліною (групою дисциплін).

Головна мета сектору виховної роботи — організація та координація виховного процесу в Коледжі, налагодження тісного взаємозв’язку між колективом здобувачів освіти та адміністрацією шляхом активної співпраці з органами студентського самоврядування, висвітлення в засобах масової інформації, на сайті Коледжу подій, популяризація та пропаганда досягнень, формування іміджу на ринку освітянських послуг, забезпечення високого рівня культурно-мистецької роботи та створення умов для розкриття творчих здібностей талановитої молоді, задоволення потреб у дозвіллі, активному відпочинку, формування духовних цінностей через особисту і колективну залученість здобувачів фахової передвищої освіти до культурно-мистецьких заходів.

Метою виховної роботи гуртожитку є створення умов для соціалізації молоді, а основними завданнями є формування колективу здобувачів, використовуючи різноманітні напрямки, форми та методи виховної роботи; сприяння розвитку системи студентського самоврядування; залучення здобувачів до суспільно-корисної роботи, сприяння їх самоутвердженню та самореалізації; постійно створювати в гуртожитку необхідні побутові умови для проживання здобувачів та організовувати їх дозвілля.

Адміністративно-господарська частина забезпечує належне функціонування матеріально-технічної бази Коледжу, відповідний рівень експлуатації та обслуговування обладнання, здійснює поточні і капітальні ремонтні роботи тощо.

Відділ кадрів веде персональний облік особового складу співробітників та осіб, які навчаються в Коледжі.

Бухгалтерська служба забезпечує планово-фінансову діяльність Коледжу, веде фінансово-господарський облік тощо.

Медичний кабінет виконує наступні функції : медичну, протиепідемічну та санітарно-навчальну роботу; надає першу медичну допомогу;  здійснює контроль за санітарно-гігієнічним станом у Коледжі; проводить різні заходи зі збереження та зміцнення здоров’я здобувачів фахової передвищої освіти.

Бібліотека здійснює документально-інформаційне забезпечення освітнього процесу в Коледжі.

Translate »