Back

В  нашому Коледжі працює 9 циклових  комісій, роботу яких очолюють голови циклових комісій – досвідчені викладачі, відповідно до Положення про циклові комісії 

Важливою ланкою в організації навчально-методичної роботи у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації є циклові комісії.

 У Технолого-економічному коледжі Миколаївського національного аграрного університету працює 9 циклових комісій, роботу яких очолюють голови циклових комісій – досвідчені викладачі. Зміст роботи циклових комісій визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом.

Координація освітнього процесу і методичної роботи відбувається саме через засідання циклових комісій. Вони здійснюють організацію методичної, освітньої та виховної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення освітнього процесу для підготовки спеціалістів конкурентоспроможних на сучасному ринку праці. Пріоритетне завдання роботи викладачів циклових комісій  — підвищення успішності здобувачів фахової передвищої освіти та поліпшення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Основними напрямками  роботи та завданнями циклових комісії є:

 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін;
 • розгляд, обговорення та затвердження планів роботи циклової комісії, навчальних програм, робочих навчальних програм, навчальних планів, робочих навчальних планів, індивідуальних робочих планів викладачів, планів роботи навчальних кабінетів (лабораторій), предметних гуртків та іншої документації, необхідної для проведення навчального процесу;
 • поповнення навчально-методичних комплексів;
 • розробка й обговорення навчально-методичних комплексів дисциплін;
 • розробка, внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм дисциплін;
 • розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;
 • розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практик;
 • розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • розробка методик, застосування комп’ютерних та інших сучасних і інноваційних технологій у навчальному процесі;
 • розгляд та обговорення підготовлених підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, статей, складання на них відгуків, рецензій;
 • підготовка, розгляд та обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових  екзаменів і атестації студентів,  завдань для контрольних комплексних робіт та інших матеріалів  для контролю знань студентів;
 • контроль та аналіз знань студентів, контроль за виконанням викладачами вимог до оцінювання навчальних досягнень студентів;
 • підготовка  характеристик та пропозицій щодо атестації педагогічних працівників;
 • підготовка необхідної документації щодо акредитації відповідних спеціальностей;
 • керівництво пошуково – дослідною роботою  здобувачів;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів;
 • організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;
 • проведення профорієнтаційної роботи;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів;
 • проведення виховної роботи зі здобувачами;
 • підготовка звіту про роботу циклової комісії за навчальний рік та пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

Викладачі циклових комісій постійно працюють над підвищенням педагогічної майстерності, ведуть науково-дослідну роботу, беруть участь у конференціях різного рівня; за активну й творчу педагогічну діяльність, компетентність і професійну майстерність неодноразово були нагороджені грамотами та листами подяки міського та обласного рівнів, мають сертифікати учасників всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Все це свідчить про те, що в Коледжі створена творча атмосфера для професійного зростання викладачів. А їх професійні досягнення підкреслюють рівень їх можливостей по створенню комфортних умов для навчання і виховання здобувачів фахової передвищої освіти, забезпечення високого рівня професійної підготовки, розвитку їх творчості та формування особистісних якостей. 

ЦК філологічних дисциплін
ЦК фізико-математичних дисциплін та інформатики
ЦК гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
ЦК обліково-економічних дисциплін
ЦК менеджменту та готельно-ресторанної справи
ЦК агрономічних дисциплін
ЦК технологічних дисциплін
ЦК з дисциплін електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ЦК з дисциплін агроінженерії
Translate »