Back

Курсова робота є одним із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького, розрахункового характеру.
Мета курсової роботи – поглиблення, узагальнення, закріплення та систематизація знань здобувачів із природничо-наукових та спеціальних дисциплін, розвиток навичок самостійної роботи і практичного застосування отриманих теоретичних знань під час вирішення конкретних фахових завдань і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби і технології.
Курсову роботу виконують після закінчення вивчення усієї дисципліни або її розділу, що забезпечує отримання знань, достатніх для їх виконання.
Курсові роботи виконують здобувачі, як правило, під час вивчення соціальноекономічних і фахових навчальних дисциплін у коледжі, що здійснюють підготовку фахівців з спеціальностей.
Курсові роботи, як правило, мають навчально-дослідницький характер і виконують здебільшого з професійних навчальних дисциплін після завершення вивчення однієї або декількох дисциплін

Завдання на курсову роботу розробляють викладачі відповідно до змісту і завдань дисципліни. Вони повинні бути чітко та коротко сформульованими, мати виробничий характер.
Тематику курсових робіт визначає і затверджує на засіданні циклова комісія.
Здобувачі фахової передвищої освіти мають право вільного вибору теми із
запропонованого цикловою комісією переліку, а також можуть пропонувати свої теми.
Обсяг завдання повинен відповідати часу, відведеному навчальними планами на виконання курсової роботи.
Завдання курсової роботи доцільно розробляти на фактичному матеріалі, пов’язуючи його з роботою здобувачів на навчальній, технологічній практиці.
Роботи здобувачів, виконані в період навчальної, технологічної практики або роботи на підприємствах, що мають авторські свідоцтва на винахід і раціоналізаторські пропозиції, можуть бути зараховані як курсові роботи за умови відповідності їх змісту вивченим спеціальностям.
В завдання курсової роботи слід включати розробку технологічних процесів відповідної спеціальності, за якою навчаються здобувачі, а також розрахунки економічної ефективності виробництва продукції.
Завдання для курсової роботи повинні бути індивідуальними та різноманітними за змістом, але приблизно однакової складності.
Порядок затвердження тем курсових робіт та їх керівників визначається цикловою комісією коледжа.

Безпосереднє керівництво курсовою роботою здійснює, як правило, викладач відповідної дисципліни та спеціалісти, що мають досвід практичної діяльності у відповідній галузі.
Керівник проводить консультування здобувачів за всіма питаннями курсової роботи і забезпечує здобувачів необхідними методичними розробками за рахунок часу, відведеного навчальними планами на курсову роботу з цієї дисципліни.
Перед початком курсової роботи здобувачам пояснюють її завдання і значення, повідомляють орієнтовний план, вимоги щодо написання курсової роботи, орієнтовний розподіл часу на виконання окремих частин завдання, список рекомендованої літератури та інше.
Необхідною умовою є проведення індивідуальних бесід керівника зі здобувачами.
Консультації з курсової роботи проводять групові або індивідуальні.
Роботу здобувачів над виконанням курсової роботи регламентують графіком, складеним самим здобувачем за участю керівника курсової роботи, в якому вказують терміни виконання основних етапів (розділів) роботи.
Виконання графіка всіма здобувачами групи систематично перевіряє керівник курсової роботи.
Закінчені і підписані здобувачами курсові роботи у встановлений термін здають керівникові курсової роботи, який перевіряє якість роботи здобувачів і її відповідність обсягу, вказаному в завданні. Після перевірки курсову роботу підписує керівник і повертає здобувачу для ознайомлення з поправками і вказівками.
Захист курсових робіт відбувається перед комісією у складі трьох осіб, зокрема керівника курсової роботи, адміністрації та викладачів циклової комісії.
Захист складається з короткої доповіді (5-10 хвилин) та відповідей на запитання. Під час захисту можуть бути використані й інші активні форми та методи проведення цієї роботи.
За результатами захисту курсової роботи здобувачам виставляють оцінку за
чотирибальною шкалою („відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”).
Позитивну підсумкову оцінку з дисципліни виставляють лише за умови позитивного захисту курсової роботи.
Здобувачам, що отримали незадовільну оцінку з курсової роботи, видають інше завдання або встановлюють нові строки для доопрацювання роботи за рішенням циклової комісії.

Положення про курсову роботу

Тематика курсових робіт 

Методичні вказівки до виконання курсових робіт

Translate »