Back

Положення про Раду роботодавців у Відокремленому структурному підрозділі
«Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного Університету» розроблено відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» (ст. 39. Робочі та дорадчі органи закладу фахової передвищої освіти), Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету» та інших нормативно-правових актів.
Рада роботодавців (далі – Рада)  є дорадчим органом Коледжу.
Метою формування Ради є забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців на основі договорів про співпрацю Коледжу із зацікавленими підприємствами і організаціями – провідними роботодавцями, шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних і фінансових ресурсів партнерів.
Основними завданнями Ради є:

 • підвищення іміджу Коледжу на ринку освітніх послуг України;
 • прогнозування потреб ринку праці у фахівцях відповідної спеціальності;
 • надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до фахівців спеціальності;
 • оцінка якості навчальних планів і освітньо-професійних програм підготовки фахівців.
 • участь у розробці змісту навчально-методичного, інформаційно- методичного і матеріальнотехнічного забезпечення вибіркової складової навчальних планів та освітньо-професійних програм підготовки фахівців;
 • спільна реалізація і ресурсна підтримка навчальних програм, виробничих практик здобувачів освіти;
 • залучення здобувачів до реальної виробничої діяльності підприємств і організацій −партнерів Коледжу;
 • залучення працівників установ, підприємств і організацій до навчального процесу (читання лекцій, проведення практичних занять, керівництво виробничими практиками);
 • проведення спільних конференцій та семінарів для здобувачів та викладачів Коледжу;
 • створення бази даних передових підприємств України, що можуть забезпечити на високому рівні практичну підготовку здобувачів освіти;
 • участь в екзаменаційних комісіях з атестації здобувачів фахової передвищої освіти;
 • забезпечення працевлаштування випускників Коледжу;
 • постійний моніторинг якості підготовки фахівців з числа випускників Коледжу;
 • організація на базі підприємств-роботодавців підвищення кваліфікації і стажувань педагогічних працівників Коледжу.

Рада формується із залученням провідних роботодавців галузі, що відповідає профілю підготовки фахівців.
До складу Ради входять керівники (заступники керівників) ринкоутворюючих підприємств галузі, інші представники установ, організацій, підприємств, зацікавлених у послугах фахівців, яких готує Коледж, завідувачі відділень Коледжу, директор (заступник директора) Миколаївського міського центру зайнятості, голови випускових циклових комісій (до 15 осіб).
Участь представників роботодавців у роботі Ради є добровільною та здійснюється на громадських засадах.
Склад Ради затверджується її рішенням на першому засіданні Ради.
Член Ради вибуває з її складу за особистою заявою.

Голова Ради обирається відкритим голосуванням на засіданні Ради.
Голова Ради виконує такі функції:

 • організовує діяльність Ради згідно з планом, який затверджується на засіданні Ради на поточний рік;
 • скликає засідання Ради, організовує їх підготовку;
 • головує на засіданнях Ради, стежить за дотриманням регламенту;
 • підписує документи Ради;
 • представляє Раду на представницьких зібраннях в державних органах та громадських організаціях, інформує громадськість про діяльність Ради.

На першому засіданні Рада обирає заступника Голови Ради та секретаря Ради зі свого складу.
 Заступник Голови Ради виконує функції Голови за йоговідсутності чи неможливості виконання Головою Ради своїх обов’язків.
Секретар Ради виконує такі функції:

 • інформує членів Ради про місце і час засідань;
 • оформлює протоколи засідань Ради;
 • готує необхідні матеріали до засідань, проекти рішень Ради;
 • забезпечує інформаційну діяльність Ради, ознайомлює членів Ради з відповідними матеріалами, документами тощо;
 • відповідає за ведення та збереження документації Ради;
 • виконує інші обов’язки та повноваження, делеговані Головою Ради.

Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на семестр.
Діяльність Ради регулюється Положенням, що затверджується її рішенням.
Засідання Ради вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш, як половина членів Ради.
Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні Ради.
Рада роботодавців може запрошувати на своє засідання осіб, які не є членами
Ради, та надавати їм слово для виступу чи повідомлення.
Рішення Ради оформлюється протоколом, що підписується головуючим та
секретарем. Щорічно Рада готує звіт про свою діяльність протягом року та планує її на наступний рік.
За результатами звіту про свою діяльність Рада вирішує питання щодо залишення без змін або оновлення складу Ради.

Translate »