Back

Мета і завдання педагогічної ради навчального закладу – об’єднати зусилля педагогічного колективу навчального закладу на підвищення рівня навчальновиховної роботи, використання на практиці досягнень педагогічної науки і перспективного досвіду

Відповідно до Положення про педагогічну раду педагогічна рада Відокремленого структурного підрозділу «Технологоекономічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету» є колегіальним органом, створеним для вирішення основних питань діяльності навчального закладу. Педагогічна рада в своїй діяльності керується законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», Положенням про Відокремлений структурний підрозділ «Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету» та іншими нормативними документами, які стосуються її діяльності.
Основними завданнями педагогічної ради є:

 • забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців освітньо-професійного
  ступеня «фаховий молодший бакалавр» із спеціальностей;
 • вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури та перспектив їх розвитку;
 • підвищення методичного, наукового та фахового рівнів викладачів Коледжу.

Педагогічна рада створюється наказом ректора Миколаївського національного аграрного університету терміном на один рік.
До складу педагогічної ради входять директор, заступники директора, завідувачі відділень, методист, керівник фізичної культури, голови циклових комісій, викладачі, майстри виробничого навчання, культорганізатор, представники органів студентського самоврядування навчального закладу. При цьому не менш як 75% загальної чисельності її складу мають становити педагогічні працівники Коледжу і не менш як 10 % – виборні представники з числа осіб, які навчаються.
Головою педагогічної ради є директор, а за його відсутності – заступник директора з навчальної роботи.
Діловодство педагогічної ради веде секретар, обраний з членів педагогічної ради терміном на один навчальний рік.

Педагогічна рада розглядає та обговорює:

 1. визначає стратегію і перспективні напрями розвитку Коледжу;
 2. розглядає проект установчого документа Коледжу, а також пропозиції щодо внесення змін до нього;
 3. розглядає проект кошторису (фінансового плану) закладу та річний фінансовий звіт Коледжу;
 4. ухвалює відповідно до законодавства рішення про розміщення власних надходжень Коледжу у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
 5. визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 6. погоджує за поданням директора Коледжу рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів;
 7. за поданням директора Коледжу надає згоду на призначення завідувачів відділень та голів циклових комісій;
 8. розглядає та схвалює положення про організацію освітнього процесу;
 9. розглядає та схвалює зразок та порядок виготовлення власного документа про фахову передвищу освіту;
 10. має право вносити подання про відкликання дирекора Коледжу з підстав,
  передбачених законодавством, установчими документами Коледжу, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу;
 11. обговорює питання та визначає заходи з підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників;
 12. приймає рішення та/або рекомендації з питань впровадження в освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку фахової передвищої освіти;
 13. має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Коледжу;
 14. приймає рішення з питань вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;
 15. приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності;
 16. приймає рішення та/або рекомендації з інших питань відповідно до законодавства та установчих документів Коледжу.

На розгляд педагогічної ради в окремих випадках можуть виноситися питання про відповідність кваліфікації викладачів щодо виконання ними педагогічної й виховної роботи в Коледжі.

Рішення педагогічної ради Коледжу, прийняті відповідно до законодавства, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.


Рішення педагогічної ради Коледжу вводяться в дію наказами директора Коледжу.

Translate »