Back

Кваліфікаційний іспит для здобувачів фахової передвищої освіти складається з двох частин: теоретичної та практичної.

Теоретична частина включає проходження тестових завдань у кількості 60 шт.  протягом години. Тестові завдання складені із фахових дисциплін. 

Практична частина представлена розв’язуванням задач протягом однієї години із фахових дисциплін.

Підсумкова оцінка за кваліфікаційний іспит виставляється шляхом виведення середньоарифметичного значення за два види робіт (теоретична та практична частини) по п’ятибальній системі оцінювання.

Бали

Критерії оцінювання

«Відмінно»

5

Виставляється, якщо здобувач фахової передвищої освіти точно і повно відповів на запитання білета, При виконанні практичного завдання здобувач застосовує системні знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою. 

«Добре»

4

Савиться у випадку, коли при відповіді здобувач фахової передвищої освіти допустив деякі неточності чи залишилась нерозкритою частина білета (до 15%) за умови, що принципові моменти завдань були виконані правильно. 

«Задовільно»

3

Виставляється за наявність у відповіді декількох суттєвих неточностей, нечіткість відповіді, коли 30-50% змісту білета залишається нерозкритою, допущені помилки і порушена логіка викладу, що вплинуло на результат та правильність розв’язання. 

«Незадовільно»

2

Виставляється, якщо здобувач фахової передвищої освіти не засвоїв матеріал у межах програм навчальних дисциплін (менше 50%). Здобувач не може виконати практичні завдання, не володіє базовими категоріями та основними теоретичними поняттями з фахових дисциплін.

Для підготовки до кваліфікаційного іспиту здобувачі фахової передвищої освіти використовують навчальну платформу Moodle, де у вкладці «Атестація» можна ознайомитися з теоретичною частиною іспиту та пройти пробне тестування. Для успішного проходження тестів та розв’язання задач викладачі фахових дисциплін проводять консультації та оглядові лекції з метою повторення та закріплення матеріалу. Здобувачі фахової передвищої освіти мають можливість ознайомитися з алгоритмом розв’язання типових задач та задати питання стосовно тестових завдань. 

Для самостійної підготовки до практичної частини кваліфікаційного іспиту, здобувачі фахової передвищої освіти використовують збірник задач,  а також методичні рекомендації до виконання курсових робіт з фахових дисципліни, в якій представлені необхідні формули для розрахунків.

Спеціальність-> Навчальні дисципліни

Положення про кваліфікаційну роботу

Збірник задач для підготовки до КІ

Методичні вказівки з проведення кваліфікаційного іспиту

Translate »