Back

Європейська система трансферу кредитів ECTS.

Що таке кредит ЄКТС і який його розмір?

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи – це одиниця, за допомогою якої вимірюється обсяг навчального навантаження здобувача освіти. Згідно із Законом України «Про вищу освіту», обсяг одного кредиту становить 30 годин.(згідно з Методичними рекомендаціями МОН щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах).

Максимальне річне навантаження здобувача освіти не може становити більше ніж 60 кредитів на рік (тобто 30 кредитів на семестр).

Бюджет часу студента

Тривалість навчального року складає 52 тижні, з яких не менше 8 тижнів становить сумарна тривалість канікул. Тривалість теоретичного навчання, обов’язкової практичної підготовки, семестрового контролю та виконання індивідуальних завдань складає 40 тижнів на рік. Решта, 4 тижні на рік, відводиться на державну атестацію (на останньому році навчання), а також може бути використана для перескладання та повторного вивчення дисциплін тощо.
 

Річний та тижневий бюджет часу здобувача освіти 

Максимальний тижневий бюджет часу здобувача освіти денної форми навчання становить 54 години (вимоги до галузевих стандартів вищої освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1998 р. № 1247). На організацію навчальних занять з фізичного виховання (як позакредитної дисципліни) відводиться 4 години на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 9 липня 2009 року № 642). Резерв часу на поглиблене вивчення окремих дисциплін,  наукову роботу, підготовку та участь у студентських олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо доцільно передбачити в обсязі до 5 годин (10% від максимального тижневого бюджету часу за винятком годин на навчальні заняття з фізичного виховання). Таким чином, тижневий бюджет часу на виконання індивідуального навчального плану становить 45 академічних годин. З урахуванням тривалості теоретичного навчання, обов’язкової практичної підготовки, семестрового контролю та виконання індивідуальних завдань в 40 тижнів на рік річний бюджет часу студента складає 45×40=1800 годин.

Кредити ЄКТС та їх встановлення

60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному навантаженню повного навчального року. Відповідно обсяг одного кредиту ЄКТС складає 1800/60=30 годин. Розподіл кредитів між циклами дисциплін та встановлення мінімальної кількості кредитів нормативним дисциплінам (практикам, курсовим та кваліфікаційній роботам) визначається галузевим стандартом фахової передвищої освіти. Навчальний заклад самостійно встановлює кредити вибірковим дисциплінам (практикам та курсовим роботам), а також може спрямувати частину кредитів вибіркової частини змісту освіти на збільшення кількості кредитів нормативних дисциплін (практикам, курсовим та кваліфікаційній роботам). Формування компонентів навчального плану та встановлення кредитів вибіркової частини змісту освіти є виключною прерогативою навчального закладу. Встановлення кредитів компонентам навчального плану не повинно порушувати кількості кредитів навчального плану, навчального року та періодів навчання. Загалом обсяг додаткових кредитів, які здобувач освіти може отримати за навчальний рік (повторне вивчення дисциплін, ліквідація академічної різниці), не повинен перевищувати 20 кредитів за рік.

Індивідуальний навчальний план студента

Навчання студента здійснюється за індивідуальним навчальним планом, який розробляється на навчальний рік на підставі робочого навчального плану. Визначення вибіркових дисциплін індивідуального навчального плану повинно відповідати принципам альтернативності (не менше двох приблизно рівноцінних альтернатив на кожну позицію вибору), змагальності (студент здійснює вибір після проведення пробних лекцій (занять) та ознайомлення з програмами дисциплін) та академічної відповідальності (не допускати нав’язування студентам певних вибіркових дисциплін в інтересах кафедр та окремих викладачів). Дисципліни вільного вибору можуть обиратися студентами як окремо, так і блоками, що формуються за ознакою можливості присудження відповідної кваліфікації або спорідненості отримуваних компетенцій.

ПЛАНУВАННЯ ГРАФІКУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Тривалість теоретичного навчання впродовж періоду навчання визначається як різниця його загальної тривалості та тривалості екзаменаційної сесії. Тривалість екзаменаційної сесії визначається з розрахунку: не менше 2/3 тижня на один екзамен.

Розподіл контактних годин між лекціями, практичними, семінарськими, лабораторними заняттями та консультаціями, а також між тижнями теоретичного навчання є прерогативою вищого навчального закладу. При цьому максимальне тижневе аудиторне навантаження (разом із заняттями із позакредитної дисципліни “фізичне виховання”) не повинно перевищувати: для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра — 30 годин, спеціаліста — 24 годин, магістра — 18 годин. Складання заліків, як правило, проводиться на останньому практичному, семінарському чи лабораторному занятті.

Трансфер кредитів

Трансфер кредитів може здійснюватись у порядку перезарахування кредитів, які були встановлені здобувачем освіти під час навчання на інших освітніх програмах, та можливого визнання результатів неофіційного та неформального навчання.

Перезарахування кредитів, які були встановлені під час навчання на інших освітніх програмах, здійснюється за рішенням керівника вищого навчального закладу або його підрозділу на підставі документів про раніше здобуту освіту (додаток до диплома, академічна довідка, свідоцтво про підвищення кваліфікації), витягу із навчальної картки, у разі одночасного навчання за декількома програмами або академічної довідки ЄКТС.

Вищі навчальні заклади інформують Міністерство освіти і науки України про всі випадки трансферу кредитів у випадку визнання результатів неофіційного та неформального навчання в обсязі понад 30 кредитів.

Оцінювання знань

Довідник користувача ЄКТС дає можливість користуватись будь-якою шкалою оцінювання, проте доцільним є врахування раніше накопиченого досвіду.

Шкали оцінювання.

В освітньому процесі Інституту застосовується декілька шкал оцінювання: багатобальна (200-бальна) шкала, традиційна 4-бальна шкала та рейтингова шкала ECTS. Результати  конвертуються із однієї шкали в іншу згідно із нижченаведеними правилами.
Під час оцінювання засвоєння кожної теми з усіх дисциплін навчального плану за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною вітчизняною) шкалою (5-«відмінно», 4-«добре»,  3-«задовільно», 2-«незадовільно») з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені програмою навчальної дисципліни. 

Студент має отримати оцінку з кожної теми. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали.

Головні складові  ECTS:

  •  ECTS базується на угоді, що 60 кредитів вимірюють повне навчальне навантаження здобувача освіти за один навчальний рік (відповідно 30 кредитів за один семестр).
  • Повне навчальне навантаження включає всі види роботи, включно з самостійною ро­ботою здобувача освіти, підготовкою до іспитів, їх складання, практиками, тощо.
  • Кредити оцінюють всі компоненти річної навчальної програми – модулі, навчальні курси, практику, дипломне проєктування, тощо і відображують лише кількість навчальної роботи, необхідної здобувачу освіти для їх виконання та засвоєння, у співвідношенні до
    повного обсягу роботи за навчальний рік (60 кредитів). Кредити не оцінюють склад­ності, або відносного рівня окремих курсів, предметів, або інших компонентів навчальної програми.
  • Кредити є також шляхом кількісної оцінки навчальних досягнень. Здобувач освіти отримує кредити лише за ті компоненти програми, в яких досяг сформульованих цілей  і виконав всі необхідні роботи, а також склав іспит, або пройшов іншу передбаче­ну навчальним планом форму контролю.

         Обмін (трансфер) кредитів поміж університетами здійснюється шляхом надання академічних довідок. Академічна довідка, зокрема, описує ( у термінах ECTS)   навчальні досягнення кожного здобувача освіти як до, так і після навчання за кордоном, або в іншому університеті. Кожен курс (предмет), який вивчав здобувач освіти, під час навчання, відображений в академічній довідці не лише кількістю здобутих ECTS-кредитів, але також  оцінками за національною шкалою оцінок і  за шкалою ECTS.   Підписана та завірена академічна довідка надається обом університетам, а також здобувачу освіти.

 

Translate »